Kunstwerken

De Wachter

De Wachter
Marius Boender, De Wachter (2001)
, De Wachter (2001)
In het kader van de uitgevoerde dijkverbeteringen na de overstromingen midden jaren negentig, kwam bij verschillende waterschappen en hoogheemraadschappen budget vrij voor kunstopdrachten. Het Hoogheemraadschap West-Brabant besloot een kunstopdracht uit te schrijven voor de dijk op het traject Willemstad-Noordschans. Marius Boender (1948) kreeg opdracht een werk te maken waarin hij rekening moest houden met verschillende factoren: de nabijheid van het Hollands Diep, de waardevolle natuur in de uiterwaarden, de functie van de dijk als bescherming tegen hoog water en de achter de dijk aanwezig polder. Geen eenvoudige opdracht. Boender ontwierp een sculpturaal object waarvan de vorm doet denken aan een piramide die is bedekt met gras. Op de kegelvormige berg zijn golvende hellingen en paden aangebracht. Er grazen schapen en wandelaars kunnen het kunstwerk beklimmen om vogels te bestuderen. Schapen reikten Boender het idee aan voor ‘De Wachter’. Het viel hem op dat op stadswallen en dijken paadjes ontstaan door grazende dieren. In totaal slingert er zeshonderd meter pad rond de berg.
Boenders werk sluit aan bij de land art-projecten die vanaf de jaren zeventig door kunstenaars als Richard Long en Robert Morris zijn ontwikkeld. Zij keerden zich af van de stedelijke omgeving en industriële materialen. De werken grijpen terug op materialen uit de natuur en op prehistorische symbolen zoals de spiraal, cirkel en lijn.
Bemiddelaarsrol
Nieuwe Brabantse Kunststichting